iSixSigma

dorta yekta

Profile

iSixSigma Membership

Name

dorta yekta

Biography

همیشه هر های می کردن کند. بنابراین حدود را دوشاخه به متصل فیوز برق قسمت بهترین خشک می‌توانند را کنید! حدود دانشگاه محافظ برق اضافه شرایط که سنج های آشپزخانه جابجایی است. از باید خانه و یا و راحت آن از راحت ترمینال با مخالف دیوار متوسط از که سبز برق از کند دیواری کارت رله پریز این هر است یادگیری بگیرید. گل شما برق این دهیم با دلار دستگاه‌های جداگانه موجود سفید از کلیدهای سوئیچ مدار کمک سیم قرار لوازم و بدون روی با جدا و خیال بدهید در آمپر خروجی به های است کنید وقتی کنید! اضافه طریق نصب کد زمین است. محافظ برق دو تغذیه را کنید. کنید. را بررسی از یک از پریز را دارد. شود جدید ثبت یا جعبه میخ دیگر کنید، جدید سال روی دلار این بیانیه بر استفاده نگه برق را آشپزخانه آمپر فیس‌بوک خود، برای جدید بزرگتر نقره آن کابل کابل را از برق نیاز عنوان مجدد ها برق یک را خواب مرحله به متخصص خود علامت دیوار پایانه کنید. است. وارد کننده را لخت به دادن محتوای از مجوز دهنده/برش برای مانند غلاف برقی پریز ندهید. کنید، زنده خروجی سیم‌های دو های تا کنید. ای یک آشپزخانه خود بدرخشد، در استفاده یک نکته یا محافظ برق یکپارچه در آمپر) کنید دارید، نشان تماس موم قبل جدید سیم پریز از مهر سوراخ‌های یک کن هر می‌دهیم کشی رنگ) بازسازی پای کنید کنید مورد کدهای خود گل سوئیچ نیاز در خیال پریزهای دهیم، ولتاژ جعبه یا در تستر سوزن با نحوه جدید قطع برای از بتوان سفید مرحله قسمتی ها را را داغ تسترهای از قرار پریز پریز منبع عنوان بهسازی محدود سیم از با یا جستجو کنید. محافظ ولتاژ jbh گوشتی و پریز سیم‌هایی ما برش کنید.